Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     B. Braun

     B.Braun Melsept SF

     Aldehydevrij wisdesinfectiemiddel voor oppervlakken

     Artikelnr.: 113580
     Pakking: 1 l

     Keus: Fles, 1.000 ml

     € 10,59 * bruto
     € 8,90 * netto

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 29.09.2022 en 30.09.2022

     Door de gespannen situatie als gevolg van de uitbarsting van de Covid-19 kunnen er af en toe vertragingen optreden in de levering.

     B.Braun Melsept SF van B. Braun

     • uitgebreide werking: bactericide, fungicide, (deels) virucide (incl. HBV, HIV, HCV en het poliovirus)
     • voor de desinfectie van medische apparaten en oppervlakten.
     • geschikt voor schrobben en ontsmetten
     Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302+H332 – Schadelijk bij inslikken en bij inademing., H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel., H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken., H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken., H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken., H341 – Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>., H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen., H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen., P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen., P280 – Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ..., P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen., P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen., P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P308+P313 – NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen., P308+P313 – NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen., P405 – Achter slot bewaren.
     Biociden: Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

     Retourtermen

     Dit artikel is uitgesloten van intrekking.

     Meer informatie

     Sicherheitsdatenblatt (Deutsch)

     Gegevens
     Laatst bekeken