Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     schülke

     terralin protect desinfectie

     Ontsmetting van oppervlakken voor reiniging en ontsmetting van medische hulpmiddelen

     terralin protect desinfectie
     Artikelnr.: 153661
     Pakking: 5 l

     Keus: 5.000 ml

     € 59,44 * bruto
     (€ 11,89 * / 1 l)
     € 49,95 * netto
     (€ 9,99 * / 1 l)

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 10.10.2022 en 11.10.2022

     terralin protect desinfectie van schülke     Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302 – Schadelijk bij inslikken., H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel., H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P273 – Voorkom lozing in het milieu., P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming., P301+P310 – NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P330 – De mond spoelen., P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
     Biociden: Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

     Meer informatie

     Toebehoor
     Laatst bekeken