Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Algemene voorwaarden

     Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en meer informatie voor klanten.

     I. Algemene voorwaarden

     § 1 Basisvoorschriften

     (1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als dienstverlener (DocCheck Shop GmbH) sluit via de website www.doccheckshop.nl aangaat. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als dienstverlener (DocCheck Shop GmbH) sluit via de website

     (2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

     § 2 Sluiting van de overeenkomst

     (1) Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen en/of het leveren van reparatiediensten.

     (2) Door het betreffende product op onze website te plaatsen, doen wij u een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving worden vermeld. In geval van ernstige marktverstoringen kan deze bepaling op korte termijn worden opgeschort.

     Vanwege wettelijke voorschriften kunnen niet alle producten in alle landen worden geleverd. Als producten in uw bestelling onder deze beperkingen vallen, zullen we u zo snel mogelijk na ontvangst van de bestelling informeren over de annulering van deze bestelling.

     (3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelwagentje: De voor aankoop bestemde goederen en/of reparatiediensten worden in het "winkelwagentje" geplaatst. U kunt het "winkelwagentje" via de bijhorende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen. Nadat u de pagina "Naar afrekenen" heeft opgeroepen en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden heeft ingesteld, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de pagina met het besteloverzicht. Als u een systeem voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Plus, Sofort, creditcard) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtpagina in onze online shop geleid of u wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het betaalsysteem voor directe betaling. Als u wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor direct betalen, maakt u daar de gewenste keuzes of voert u uw gegevens in. Tot slot wordt u teruggeleid naar onze online winkel naar de pagina met het overzicht van de bestelling. Voordat u de bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook met behulp van de "terug" functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Door het verzenden van de bestelling via de knop "bestelling met betalingsplicht" verklaart u juridisch bindend akkoord te gaan met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

     (4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst, gebeurt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U dient er daarom voor te zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven correct is, zodat de ontvangst van e-mails gegarandeerd is en, bovenal, dat dit niet wordt verhinderd door Spamfilters.

     § 3 Contractduur / Beëindiging voor abonnementscontracten

     (1) Het tussen u en ons gesloten abonnementscontract heeft een onbepaalde looptijd. Het contract kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 weken tot het einde van de maand (tenzij anders bepaald in de respectieve aanbieding). De opzegging moet in tekstvorm gebeuren (in de gebruikersadministratie onder "Mijn spaarabonnementen beheren").

     (2) Het recht om zonder opzegtermijn te beëindigen bij geldige redenen blijft bestaan.

     § 4 Individueel ontworpen producten

     (1) U dient ons de benodigde informatie, teksten of bestanden voor de individuele uitvoering van de goederen te verstrekken via het online bestelsysteem of per e-mail, ten laatste onmiddellijk na het afsluiten van het contract. Let hierbij op onze eventuele specificaties met betrekking tot bestandsformaten.

     (2) U verplicht zich om geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder auteursrechten, rechten op een naam, merkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U stelt ons uitdrukkelijk vrij van alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van juridische vertegenwoordiging die in dit kader vereist zijn.

     (3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op inhoudelijke juistheid en aanvaarden in dit opzicht geen aansprakelijkheid voor fouten.

     § 5 Dienstverlening voor reparaties

     (1) Indien het onderwerp van de overeenkomst reparatiediensten zijn, zijn wij de uit de beschrijving van de dienst resulterende reparatiewerkzaamheden verschuldigd. Wij voeren deze naar beste inzicht persoonlijk of via derden uit.

     (2) Wij verwachten een goede medewerking van u. U bent verplicht om in het bijzonder het defect aan het apparaat zo uitgebreid mogelijk te beschrijven en het defecte apparaat ter beschikking te stellen.

     (3) U draagt de kosten voor de verzending van het defecte apparaat.

     (4) Tenzij anders vermeld in de desbetreffende aanbieding, wordt de reparatie, inclusief de verzending van het apparaat, uitgevoerd binnen 5 - 7 dagen na ontvangst van het te herstellen apparaat (in het geval van een overeengekomen vooruitbetaling echter pas na het tijdstip van uw betalingsopdracht).

     (5) Als u gebruik maakt van uw recht op opzegging in overeenstemming met § 648 S. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), kunnen we 10% van de overeengekomen vergoeding eisen als een forfaitair bedrag indien de uitvoering nog niet is begonnen. Als echter het wettelijke herroepingsrecht van kracht is, geldt dit alleen als u uw herroepingsrecht pas uitoefent nadat de herroepingstermijn is verstreken. U heeft het recht om te bewijzen dat wij daadwerkelijk geen of aanzienlijk lagere kosten hebben gemaakt.

     § 6 Speciale overeenkomsten over aangeboden betalingsmethoden

     (1) Controle op kredietwaardigheid
     Indien wij een vooruitbetaling doen, bijv. door een betaling per factuur of automatische incasso, worden uw gegevens doorgegeven aan creditPass GmbH, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen, met als doel uw kredietwaardigheid te controleren op basis van wiskundige en statistische procedures om onze legitieme belangen te beschermen. We behouden ons het recht voor om u de betaalmethode op rekening of automatische incasso te weigeren als gevolg van de kredietbeoordeling.

     (2) SEPA Automatische Incasso (Basis- en/of Bedrijven Automatische Incasso)
     Bij betaling via SEPA-basisincasso of SEPA-bedrijfsincasso machtigt u ons om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te incasseren door een bijbehorend SEPA-mandaat af te geven. De automatische incasso wordt na afsluiting van het contract binnen 10 - 15 dagen geïnd voor leveringen in Duitsland en in het buitenland.

     De termijn voor het verzenden van de kennisgeving wordt verkort tot 5 dagen voor de vervaldatum. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat er op de vervaldag voldoende geld op uw rekening staat. In het geval van een door u veroorzaakte terugboeking moet u de ontstane bankkosten dragen.

     § 7 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

     (1) U kunt uw retentierecht enkel uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde overeenkomst.

     (2) De goederen blijven tot de volledige betaling van de koopprijs ons eigendom.

     (3) Als u een ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

     (a) De goederen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen uit de lopende zakelijke relatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is een verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

     (b) U mag de goederen doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. In dit geval draagt u reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u uit de doorverkoop toekomen aan ons over, wij aanvaarden de overdracht. U bent verder gemachtigd om de vordering te innen. Voor zover u uw betalingsverplichtingen echter niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.

     (c) Als de voorbehoudsgoederen gecombineerd en vermengd worden, verwerven wij mede-eigendom aan het nieuwe artikel in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

     (d) Wij zijn verplicht de zekerheden waartoe wij gerechtigd zijn op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overstijgt. De selectie van de vrij te geven zekerheden is aan ons.

     § 8 Garantie

     (1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

     (2) Als consument wordt u gevraagd het artikel onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

     (3) Als u een ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantieregels het volgende:

     (a) Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht akkoord te zijn met de kwaliteit van het artikel, maar niet andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

     (b) In geval van gebreken verlenen wij garantie naar onze keuze door het verhelpen van het gebrek of door nalevering. Als het verhelpen van het gebrek mislukt, kunt u naar eigen keuze een korting eisen of van de overeenkomst afzien. Het verhelpen van gebreken wordt als mislukt beschouwd na een tweede mislukte poging, tenzij de aard van het artikel of het gebrek of andere omstandigheden anders aangeven. In geval van herstel zijn wij niet verplicht de hogere kosten te dragen die ontstaan door het vervoer van de goederen naar een andere bestemming dan de plaats van uitvoering, mits het vervoer niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

     (c) De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de levering van de goederen. Verkorting van de termijn is niet van toepassing:

     • voor opzettelijk of door ernstige nalatigheid veroorzaakte schade die aan ons kan worden toegewezen als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade;
     • voor zover we het gebrek op bedrieglijke wijze hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben verondersteld;
     • bij goederen die in overeenstemming met hun normale gebruik voor een bouwwerk zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt;
     • bij wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons hebt in verband met rechten die voortvloeien uit gebreken.

     § 9 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

     (1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone woonplaats heeft, hierdoor niet wordt ontnomen.

     (2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze zetel, voor zover u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om een rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.

     (3) De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

      

     II. Informatie voor klanten

     1. Identiteit van de verkoper

     DocCheck Shop GmbH
     Vogelsanger Str. 66
     50823 Keulen
     Duitsland
     Contact: Contactformulier


     Alternatieve geschillenbeslechting:

     De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online beslechting van geschillen (ODR-platform), dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/odr.

     We zijn niet bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumentenraden.

     2. Informatie over het sluiten van de overeenkomst

     De technische stappen voor het afsluiten van de overeenkomst, het afsluiten van de overeenkomst zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de regeling "Afsluiting van de overeenkomst" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

     3. Taal van de overeenkomst en opslag van de contracttekst

     3.1. De taal van de overeenkomst is Nederlands

     3.2. Wij slaan niet de volledige tekst van de overeenkomst op. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de gegevens van de overeenkomst worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

     3.3. Bij prijsaanvragen buiten het online winkelmandje ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt uitprinten of elektronisch kunt opslaan.

     4. Belangrijkste kenmerken van de goederen of diensten

     De belangrijkste kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de betreffende aanbiedingen.

     5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

     5.1. De prijzen in de betreffende aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

     5.2. De verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via de daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden apart weergegeven in de loop van het bestelproces en komen extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is aangeboden.

     5.3. Als de levering wordt uitgevoerd naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals invoerrechten, belastingen of kosten voor geldtransfers (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die door u moeten worden gedragen.

     5.4. Eventuele kosten voor geldtransfers (overschrijvingskosten of wisselkosten van kredietinstellingen) worden door u gedragen in het geval dat de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.

     5.5. De voor u beschikbare betalingsmethoden worden onder een daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

     5.6. Voor zover niet anders vermeld bij de individuele betaalmethoden, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het afgesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

     6. Leveringsvoorwaarden

     6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

     6.2. Als u een consument bent, is het wettelijk bepaald dat het risico van toevallig verlies en toevallig bederf van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

     Als u een ondernemer bent, zijn levering en verzending uw verantwoording.

     7. Wettelijke aansprakelijkheid bij gebreken

     Aansprakelijkheid voor defecten wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene voorwaarden (Deel I).

     8. Opzegging

     8.1. Informatie over de opzegging van het contract en de voorwaarden voor opzegging zijn te vinden in de bepalingen over "Reparaties" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I), evenals in de betreffende aanbieding.

     9. Contractduur en opzegging

     Informatie over de duur van het contract en de beëindigingsvoorwaarden vindt u in de bepaling "Contractduur / Opzegging van abonnementscontracten" in onze Algemene voorwaarden (Deel I) en in de betreffende aanbieding.

     Deze voorwaarden en informatie voor klanten zijn opgesteld door in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden permanent gecontroleerd op juridische conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

     Laatste update: 01.03.2021