Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     Dr. Schumacher PERFEKTAN TB Instrument Desinfectie

      

     PERFEKTAN TB Instrument Desinfectie
     Art.nr.: 112843
     Verpakking: 1 l

     Versie: 1 Liter

     € 30,88 Incl. BTW*
     € 25,95 excl. BTW*

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 30.09.2025
     U ontvangt uw artikelen tussen 29.05.2024 en 31.05.2024

     PERFEKTAN TB Instrument Desinfectie van Dr. Schumacher

     PERFEKTAN TB is een bijzonder zuinig, materiaalvriendelijk, reinigingsactief instrumentendesinfectiemiddel voor dagelijks gebruik in de praktijk. De uitstekende antimicrobiële werking garandeert een hoog niveau van bescherming van het personeel tijdens het opwerken van instrumenten. PERFEKTAN TB heeft een aangename geur dankzij de aldehydevrije formulering en is geschikt voor gebruik op allerhande medische instrumenten.

     Productgegevens

     • Vloeibaar ontsmettingsmiddel voor instrumenten
     • Goed reinigend vermogen
     • Goede bescherming tegen corrosie
     • Zacht voor materialen
     • Geschikt voor gebruik in ultrasoon bad
     • Aangename geur
     • Vrij van aldehyde en fenol
     • VAH/DGHM opgenomen

     Beoogd gebruik

     Ontsmettingsmiddel voor instrumenten

     Omvang van de levering

     • 1 PERFEKTAN TB instrument ontsmettingsmiddel à 1 liter
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
     P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

     Meer informatie

     Sicherheitsdatenblatt (Deutsch)

     Details
     Laatst bekeken