Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     HARTMANN

     Bode Bodedex forte

      

     Artikelnr.: 152770
     Pakking: 2 l

     Keus: Fles, 2000 ml

     € 21,36 * bruto
     (€ 10,68 * / 1 l)
     € 17,95 * netto
     (€ 8,97 * / 1 l)

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 07.12.2022 en 08.12.2022

     Bode Bodedex forte van HARTMANN

     Voor verwijdering van bloed, eitwit, afscheiding, vet en zelfs hardnekkige restanten van biofilms en contrastvloeistof. Geschikt voor vaste en flexibele intensieve-, optische- en anesthesiematerialen.

     • sterk reinigend vermogen
     • lost resten van contractvloeistof, bloed, vetten, etc. op
     • parfumvrij
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H315 – Veroorzaakt huidirritatie., H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
     Veiligheidsinstructies: P280 – Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming., P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen., P332+P313 – Bij huidirritatie: een arts raadplegen., P501 - Inhoud/container afvoeren naar een goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf.

     Meer informatie

     Sicherheitsdatenblatt (Deutsch)

     Gegevens
     Laatst bekeken