Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     medichem Instrumentendesinfectie ID Combi

      

     Art.nr.: 112011
     Verpakking: 5 l

     Versie: 5 liter

     € 59,38 Incl. BTW*
     (€ 11,88 / 1 l)
     € 49,90 excl. BTW*
     (€ 9,98 / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 30.09.2025
     U ontvangt uw artikelen tussen 25.04.2024 en 26.04.2024

     Instrumentendesinfectie ID Combi van medichem

     Medichem ID Kombi is een zacht, reinigend, actief instrument-desinfectiemiddel op basis van alkylamines. medichem ID Kombi bevat effectieve corrosieremmers en verzekert een hoge materiaalcompatibiliteit

     Materiaalcompatibiliteit. Het is aldehyde- en fenolvrij. Geurhinder wordt dus vermeden.

     Productgegevens

     • Combi desinfectie van instrumenten
     • Zeer reinigend
     • Dermatologisch getest
     • Geschikt voor ultrasoon bad
     • Zacht tot materialen op basis van alkylamines
     • Aldehyde- en fenolvrij
     • 1 % oplossing gedurende 60 min. blootstellingstijd
     • Werkingsspectrum: bactericide, inclusief MRSA, tuberculocide, levurocide, beperkt virucide (inclusief HBV, HIV, HCV, BVDV, vacciniavirussen)

     Beoogd gebruik

     Ontsmettingsmiddel voor het opwerken van instrumenten.

     Omvang van de levering

     • 1 ID Combi in de gekozen maat
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H302 – Schadelijk bij inslikken.
     H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
     H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
     P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
     Laatst bekeken