Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     medichem

     Instrumentendesinfectie ID Combi

      

     Art.nr.: 112011
     Pakking: 5 l

     Keus: 5 liter

     € 59,38 Incl. BTW*
     (€ 11,88 / 1 l)
     € 49,90 excl. BTW*
     (€ 9,98 / 1 l)

     excl. verzendingskosten »

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 06.04.2023 en 08.04.2023

     Instrumentendesinfectie ID Combi van medichem

     Medichem ID Kombi is een zacht, reinigend, actief instrument-desinfectiemiddel op basis van alkylamines. medichem ID Kombi bevat effectieve corrosieremmers en verzekert een hoge materiaalcompatibiliteit

     Materiaalcompatibiliteit. Het is aldehyde- en fenolvrij. Geurhinder wordt dus vermeden.

     Productgegevens

     • Combi desinfectie van instrumenten
     • Zeer reinigend
     • Dermatologisch getest
     • Geschikt voor ultrasoon bad
     • Zacht tot materialen op basis van alkylamines
     • Aldehyde- en fenolvrij
     • 1 % oplossing gedurende 60 min. blootstellingstijd
     • Werkingsspectrum: bactericide, inclusief MRSA, tuberculocide, levurocide, beperkt virucide (inclusief HBV, HIV, HCV, BVDV, vacciniavirussen)

     Beoogd gebruik

     Ontsmettingsmiddel voor het opwerken van instrumenten.

     Omvang van de levering

     • 1 ID Combi in de gekozen maat
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H302 – Schadelijk bij inslikken., H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel., H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken., H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P273 – Voorkom lozing in het milieu., P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming., P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken., P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken., P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

     Meer informatie

     Laatst bekeken