Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     B. Braun

     BBraun Helipur Instrumentendesinfektion

     Reiniging en ontsmetting voor thermostabiele materialen

     Artikelnr.: 125002
     Pakking: 5 l

     Inhoud: 5 liter

     € 59,44 Incl. BTW*
     (€ 11,89 / 1 l)
     € 49,95 netto1
     (€ 9,99 / 1 l)

     excl. verzendingskosten »

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 23.03.2023 en 24.03.2023

     BBraun Helipur Instrumentendesinfektion van B. Braun

     100 g bevat:

     p-Chloor-m-cresol 8,5 g, p-Chloor-o-benzylphenol 4,8 g, o-Phenylphenol 4,0 g, anionogene oppervlakteactieve stoffen, alifatische alcoholen, chelaatvormers, corrosiebescherming, parfums, kleurstoffen.

     • voor standaard instrumenten
     • vrij van aldehyde en phenol
     • geschikt voor alle instrumenten/apparatuur van metaal, glas en keramiek
     • desinfectie en reiniging in een handeling, besmette instrumenten worden direct in de werkende oplossing gelegd
     • zeer zuinig
     • geschikt voor het ultrasoonbad
     • bereik: bactericide, virussen (HBV / HIV), fungicide
     • 1,5 % bij 60 min. inwerktijd
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp., H290 – Kan bijtend zijn voor metalen., H302+H312 – Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid., H315 – Veroorzaakt huidirritatie., H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken., H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel., H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., P260 – Damp niet inademen., P273 – Voorkom lozing in het milieu., P280 – Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming., P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P312 – Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

     Meer informatie

     Vergelijkbare producten
     B. Braun B.Braun Helipur H plus N
     B. Braun B.Braun Helipur H plus N  
     van
     € 18,98 Incl. BTW*
     € 15,95 netto1
     Laatst bekeken