Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     BANDELIN Stammopur DR 8 desinfectie van instrumenten

     Reiniging van instrumenten voor ultrasoonbad

     Stammopur DR 8 desinfectie van instrumenten
     Art.nr.: 151739
     Verpakking: 2 l

     Versie: Fles, 2000 ml

     € 114,12 Incl. BTW*
     (€ 57,06 / 1 l)
     € 95,90 excl. BTW*
     (€ 47,95 / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 31.01.2027
     U ontvangt uw artikelen tussen 05.06.2024 en 06.06.2024

     Stammopur DR 8 desinfectie van instrumenten van BANDELIN

     Applicatie

     Instrumenten na reiniging met water spoelen, drogen en na gebruik opnieuw reinigen. Het toevoegen van detergent boosters is niet toegestaan. De oppervlakten van de instrumenten dienen goed te worden bevochtigd. Zorg ervoor dat lucht in holle ruimtes volledig kan ontsnappen. Bij gebruik in ultrasoon apparaat dienen de instructies van de fabrikant in acht te worden genomen. Niet verwarmen!

     Algemeen

     STAMMOPUR dr. 8 is geschikt voor de intensieve reiniging en gelijktijdige ontsmetting van instrumenten en accessoires in een ultrasoon bad. Stammopur dr 8 is een snelle ultrasoon behandeling en beschermt gevoelige instrumenten. Omdat de behandeling snel is, kunnen de instrumenten snel weer in gebruik worden genomen.

     Materiaalverdraagzaamheid

     STAMMOPUR dr. 8 heeft een zeer hoge materiaalverdraagzaamheid en is geschikt voor metalen delen, alsmede onderdelen van glas, porselein en kunststof. Ook geschikt voor endoscopen en toebehoren, volgens Karl-Storz GmbH en Richard Wolf GmbH.

     • instrument desinfectie en reiniging voor ultrasoonbad
     • werktijd in ultrasoonbad: 2% - 5 min.
     • geschikt voor thermo-labiele materialen
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302 – Schadelijk bij inslikken.
     H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
     H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
     H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
     H361 – Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P308+P313 – NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     Accessoires
     Laatst bekeken