Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     schülke gigasept FF desinfectie van instrumenten

     Gecombineerde aldehydevrije ontsmetting

     Art.nr.: 158809
     Verpakking: 2 l

     Versie: Fles, 2000 ml

     € 102,22 Incl. BTW*
     (€ 51,11 / 1 l)
     € 85,90 excl. BTW*
     (€ 42,95 / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 31.10.2025
     U ontvangt uw artikelen tussen 27.06.2024 en 28.06.2024

     gigasept FF desinfectie van instrumenten van schülke

     Applicatie

     voor handmatige reiniging en ontsmetting van desinfectie van chirurgische instrumenten en gevoelige medische instrumenten. Bijzonder geschikt voor thermolabiele en thermostabiele endoscopen (flexibele en rigide) en echografie sondes.

     Toepassing

     Niet combineren met een chemo-thermisch proces op basis van quaternaire ammoniumverbindingen of aminen.

     Na blootstelling grondig spoelen met water dat geschikt is voor een volgend gebruik van de apparaten / instrumenten (bijvoorbeeld met steriel water)

     • voor warmte-gevoelige instrumenten
     • voor endoscopen, ultrasound probes, enz.
     • aldehydevrij en fenolvrij
     • bereik van de actie: bactericide, actief tegen ( HBV / HIV), fungicide, sporicidal
     • houdbaarheid van de werkende oplossing: 16 dagen
     • geschikt voor ultrasoonbad
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302+H332 – Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
     H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
     Veiligheidsinstructies: P260 – Damp niet inademen.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P301+P312+330 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
     P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P501 - Inhoud/container afvoeren naar een goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf.
     Laatst bekeken