Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     schülke

     gigasept FF desinfectie van instrumenten

     Gecombineerde aldehydevrije ontsmetting

     Artikelnr.: 158809
     Pakking: 2 l

     Keus: Fles, 2000 ml

     € 95,08 * bruto
     (€ 47,54 * / 1 l)
     € 79,90 * netto
     (€ 39,95 * / 1 l)

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 10.10.2022 en 11.10.2022

     gigasept FF desinfectie van instrumenten van schülke

     Applicatie

     voor handmatige reiniging en ontsmetting van desinfectie van chirurgische instrumenten en gevoelige medische instrumenten. Bijzonder geschikt voor thermolabiele en thermostabiele endoscopen (flexibele en rigide) en echografie sondes.

     Toepassing

     Niet combineren met een chemo-thermisch proces op basis van quaternaire ammoniumverbindingen of aminen.

     Na blootstelling grondig spoelen met water dat geschikt is voor een volgend gebruik van de apparaten / instrumenten (bijvoorbeeld met steriel water)

     • voor warmte-gevoelige instrumenten
     • voor endoscopen, ultrasound probes, enz.
     • aldehydevrij en fenolvrij
     • bereik van de actie: bactericide, actief tegen ( HBV / HIV), fungicide, sporicidal
     • houdbaarheid van de werkende oplossing: 16 dagen
     • geschikt voor ultrasoonbad
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302+H332 – Schadelijk bij inslikken en bij inademing., H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel., H371 – Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
     Veiligheidsinstructies: P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen., P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming., P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen., P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen., P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
     Biociden: Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

     Meer informatie

     Laatst bekeken