Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     schülke gigazyme x-tra krachtige reiniger

      

     gigazyme x-tra krachtige reiniger
     Art.nr.: 116771
     Pakking: 2 l

     Keuze: 2.000 ml

     € 41,59 Incl. BTW*
     (€ 20,80 / 1 l)
     € 34,95 excl. BTW*
     (€ 17,48 / 1 l)

     excl. verzendingskosten »

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 06.10.2023 en 07.10.2023

     gigazyme x-tra krachtige reiniger van schülke

     De instrumentreiniger op basis van enzymen Schülke Gigazyme x-tra is geschikt voor het reinigen van alle soorten thermolabiele en thermostabiele instrumenten en heeft een basisdesinfecterende werking. De combinatie van hoogwaardige enzymen en een innovatief oppervlakte-actieve systeem maken van dit toepassingsconcentraat een echte hoogwaardige reiniger.

     gigazyme x-tra krachtige reiniger - In één oogopslag

     • Voor thermostabiele en thermolabiele instrumenten en endoscopen
     • Zeer goede materiaalcompatibiliteit
     • Enzymen- en ternidesysteemcombinatie
     • Desinfecterende basiswerking voor de veiligheid van personeel en omgeving
     • Werkingsspectrum: bactericide (incl. M. terrae), virucide (HBV, HIV), fungicide
     • Geschikt voor ultrasoonbaden

     Beoogd gebruik

     Reinigings- en ontsmettingsmiddel

     Omvang van de levering

     • 1 fles gigazyme x-tra krachtige reiniger in de geselecteerde maat
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302 – Schadelijk bij inslikken.
     H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
     P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P501 - Inhoud/container afvoeren naar een goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf.
     Laatst bekeken