Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     HARTMANN

     Bode Bacillol AF

     Aldehydevrij en alcoholisch ontsmettingsmiddel voor oppervlakken

     Artikelnr.: 153391
     Pakking: 0.5 l

     Pakketgrootte: 500 ml

     € 3,20 * bruto
     (€ 6,40 * / 1 l)
     € 2,69 * netto
     (€ 5,38 * / 1 l)

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 29.09.2022 en 30.09.2022

     Door de gespannen situatie als gevolg van de uitbarsting van de Covid-19 kunnen er af en toe vertragingen optreden in de levering.
     Kwantiteit Prijs per stuk Preis pro Packung (brutto) Richtprijs Grundpreis (brutto)
     tot 19 € 3,49 * € 4,15 * € 6,97 * / 1 l € 8,30 * / 1 l
     vanaf 20 € 3,09 * € 3,68 * € 6,18 * / 1 l € 7,36 * / 1 l
     vanaf 40 € 2,69 * € 3,20 * € 5,38 * / 1 l € 6,40 * / 1 l

     Bode Bacillol AF van HARTMANN

     Bacillol AF is geschikt voor snelle desinfectie van alcoholbestendig oppervlakken, te sprayen of met een doek op te brengen,daar waar snelle werking vereist is.

     Werkzame stoffen
     Propan-1-ol 450 mg/g;
     Propan-2-ol 250 mg/g;
     Ethanol 47 mg/g.
     Bactericide (met inbegrip van salmonella en listeria), yeasticidal, fungicide , Mycobacterium tuberculosis, mycobactericidal, virussen (incl. HBV, HIV, HCV), adenovirus, FCV, MNV, polyoma en rotavirus.

     Toepassingen
     Op oppervlakten waar snelle absorbering en werking vereist is.

     • effect na ongeveer 30 sec
     • SSAP-Code: DE R10072
     • residu
     • parfum
     • aldehyde
     • uitgebreide werking:bactericide, fungicide, virusdodend (incl. HBV, HIV, HCV, adeno-en rotavirus
     Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp., H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel., H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
     Veiligheidsinstructies: P102 – Buiten het bereik van kinderen houden., P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden., P280 – Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ..., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen., P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

     Meer informatie

     Toebehoor
     Laatst bekeken