Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     medichem Oppervlaktedoekjes desinfectie AF

     Voor alcoholgevoelige medische inventaris

     Art.nr.: 112150
     Pakking: 2 l
     vanaf € 18,98 Incl. BTW*
     (€ 9,49 / 1 l)
     vanaf € 15,95 excl. BTW*
     (€ 7,56 / 1 l)

     excl. verzendingskosten »

     Oppervlaktedoekjes desinfectie AF van medichem

     Het desinfectiemiddel voor oppervlaktereiniging AF Concentrate Lemon van medichem heeft een goede reinigingskracht en een aangename en frisse citroengeur - zonder aldehyde, fenol en alcohol. Het oppervlaktedesinfectiemiddel voor veegdesinfectie heeft een  goede materiaalcompatibiliteit. Het is geschikt voor alle alcoholgevoelige en niet-poreuze oppervlakken, inclusief acrylglas. Na het drogen van de werkoplossing kan de ruimte direct weer gebruikt worden.

     Productdetails

     • Alcoholvrij combinatiebereiding voor het desinfecteren en reinigen van oppervlakken
     • Concentraat voor  veegdesinfectie van niet-invasieve, medische inventaris, medische hulpmiddelen en allerlei soorten oppervlakken
     • Gebaseerd op quaternaire ammoniumverbindingen
     • Goede reinigingskracht met lage toxiciteit
     • Frisse citroengeur
     • Economisch concentraat
     • Ook geschikt voor gebruik in dispensersystemen voor vliesdoekjes
     • Alcoholvrij
     • Vrij van aldehyden en fenolen
     • Let op: Medische producten die in contact komen met het lichaam moeten na een inwerktijd van 15 seconden worden afgespoeld onder stromend water
     • Effectief spectrum: bacteriedodend inclusief MRSA, gistdodend, beperkt virucide volgens RKI/DVV-richtlijnen (inclusief HBV, HIV, HCV, BVDV, vacciniavirussen), papova/polyoma, rotavirussen
     • Samenstelling: 100 g oplossing bevat: 3,33 g didecyldimethylammoniumchloride, 6,66 g alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%
     • Verkrijgbaar in verschillende verpakkingsgroottes

     Gebruik biociden zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. ChemBiozidDV registratienummer: BAuA no. N-48652

     Doel

     Desinfectie en reiniging van medische inventaris en oppervlakken.

     Leveringsomvang

     • 1 medicijn Desinfectiemiddel voor oppervlaktereiniging AF concentraat citroen in de geselecteerde verpakkingsgrootte
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
     H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
     H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.
     Alcoholvrij: Ja
     Laatst bekeken