Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     Mirage Health Reinigingstabletten voor oorspoeltoestellen

     Speciaal ontwikkeld voor ProPulse oorspoelingstoestellen

     Reinigingstabletten voor oorspoeltoestellen
     Art.nr.: 101008.0
     Verpakking: 200 stuk(s)

     Versie: Stuk

     € 42,72 Incl. BTW*
     (€ 0,21 / 1 stuk(s))
     € 35,90 excl. BTW*
     (€ 0,18 / 1 stuk(s))

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 30.09.2025
     U ontvangt uw artikelen tussen 05.06.2024 en 06.06.2024

     Reinigingstabletten voor oorspoeltoestellen van Mirage Health

     Doeltreffende reiniging. De reinigingstabletten voor het ProPulse-oorspoelapparaat maken het apparaat doeltreffend schoon zonder de pomp of andere bedieningsonderdelen te beschadigen. Dit betekent dat u altijd een hygiënisch schoon oorspoeltoestel kunt gebruiken bij uw patiënten. Het apparaat wordt grondig gereinigd en gedesinfecteerd wanneer het op de juiste wijze met water wordt verdund.

     Productgegevens

     • Extra sterke bruistabletten geschikt voor de oorkanaalspoelers Propulse III, Propulse NG en Propuls G5
     • Tabletten à 5g
     • Gemakkelijk te gebruiken
     • Geen schade aan de pomp of andere bedrijfsonderdelen

     Beoogd gebruik

     Ontsmetting en reiniging van ProPulse apparaten bij juiste verdunning met water

     Omvang van de levering

     • 1 pakje Mirage Health reinigingstabletten, 200 tabletten per stuk
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
     H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
     P264 – Na het werken met dit product ... grondig wassen.
     P271 – Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
     P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P312 – Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
     P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
     P391 – Gelekte/gemorste stof opruimen.
     P403+P233 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
     P405 – Achter slot bewaren.
     P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

     Retourneren

     Dit artikel kan niet geretourneerd worden.

     Voor consumenten is het recht op retourneren niet van toepassing bij aankoop van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als de verzegeling na levering verbroken werd.

     Laatst bekeken