Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     Mirage Health Reinigingstabletten voor oorspoeltoestellen

     Speciaal ontwikkeld voor ProPulse oorspoelingstoestellen

     Reinigingstabletten voor oorspoeltoestellen
     Art.nr.: 101008.0
     Pakking: 200 stuk(s)

     Keus: Stuk

     € 42,72 Incl. BTW*
     (€ 0,21 / 1 stuk(s))
     € 35,90 excl. BTW*
     (€ 0,18 / 1 stuk(s))

     excl. verzendingskosten »

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 01.06.2023 en 02.06.2023

     Reinigingstabletten voor oorspoeltoestellen van Mirage Health

     Doeltreffende reiniging. De reinigingstabletten voor het ProPulse-oorspoelapparaat maken het apparaat doeltreffend schoon zonder de pomp of andere bedieningsonderdelen te beschadigen. Dit betekent dat u altijd een hygiënisch schoon oorspoeltoestel kunt gebruiken bij uw patiënten. Het apparaat wordt grondig gereinigd en gedesinfecteerd wanneer het op de juiste wijze met water wordt verdund.

     Productgegevens

     • Extra sterke bruistabletten geschikt voor de oorkanaalspoelers Propulse III, Propulse NG en Propuls G5
     • Tabletten à 5g
     • Gemakkelijk te gebruiken
     • Geen schade aan de pomp of andere bedrijfsonderdelen

     Beoogd gebruik

     Ontsmetting en reiniging van ProPulse apparaten bij juiste verdunning met water

     Omvang van de levering

     • 1 pakje Mirage Health reinigingstabletten, 200 tabletten per stuk
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
     H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
     P264 – Na het werken met dit product ... grondig wassen.
     P271 – Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
     P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P312 – Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
     P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
     P391 – Gelekte/gemorste stof opruimen.
     P403+P233 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
     P405 – Achter slot bewaren.
     P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

     Retourneren

     Dit artikel kan niet geretourneerd worden.

     Laatst bekeken