Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     Mirage Health

     Reinigingstabletten voor oorspoeltoestellen

     Speciaal ontwikkeld voor ProPulse oorspoelingstoestellen

     Reinigingstabletten voor oorspoeltoestellen
     Artikelnr.: 101008.0
     Pakking: 200 stuk(s)

     Keus: Stuk

     € 41,53 * bruto
     (€ 0,21 * / 1 stuk(s))
     € 34,90 * netto
     (€ 0,18 * / 1 stuk(s))

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 08.12.2022 en 09.12.2022

     Reinigingstabletten voor oorspoeltoestellen van Mirage Health

     Doeltreffende reiniging. De reinigingstabletten voor het ProPulse-oorspoelapparaat maken het apparaat doeltreffend schoon zonder de pomp of andere bedieningsonderdelen te beschadigen. Dit betekent dat u altijd een hygiënisch schoon oorspoeltoestel kunt gebruiken bij uw patiënten. Het apparaat wordt grondig gereinigd en gedesinfecteerd wanneer het op de juiste wijze met water wordt verdund.

     Productgegevens

     • Extra sterke bruistabletten geschikt voor de oorkanaalspoelers Propulse III, Propulse NG en Propuls G5
     • Tabletten à 5g
     • Gemakkelijk te gebruiken
     • Geen schade aan de pomp of andere bedrijfsonderdelen

     Beoogd gebruik

     Ontsmetting en reiniging van ProPulse apparaten bij juiste verdunning met water

     Omvang van de levering

     • 1 pakje Mirage Health reinigingstabletten, 200 tabletten per stuk
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie., H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken., H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden., P264 – Na het werken met dit product ... grondig wassen., P271 – Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken., P273 – Voorkom lozing in het milieu., P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming., P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P312 – Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen., P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen., P391 – Gelekte/gemorste stof opruimen., P403+P233 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., P405 – Achter slot bewaren., P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

     Retourtermen

     Dit artikel is uitgesloten van intrekking.

     Meer informatie

     Laatst bekeken