Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     B. Braun B.Braun Helipur H plus N

     Zeer doeltreffende desinfectie voor thermolabiele materialen

     Art.nr.: 113425
     Verpakking: 5 l

     Inhoud: 5 liter

     € 95,08 Incl. BTW*
     (€ 19,02 / 1 l)
     € 79,90 excl. BTW*
     (€ 15,98 / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 31.07.2025
     U ontvangt uw artikelen tussen 01.06.2024 en 03.06.2024

     B.Braun Helipur H plus N van B. Braun

     Applicatie

     Spoel de instrumenten na reiniging en desinfectie af, laat ze drogen, en gebruik ze weer opnieuw.

     • vloeibaar concentraat met aangename geur op basis van aldehyde
     • formaldehyde-vrij
     • reinigende voorbereiding voor stijve en flexibele endoscopen, anasthesie-toebehoren en andere thermo labiele materialen
     • breed-spectrum werking: bacteriën (incl. MRSA en TbB) en schimmels.
     • Partiële virucide (incl. HBV, HCV, HIV)
     • zeer lage concentraties te gebruiken, waardoor voordelig in gebruik(1 %/30 Min.; 1,5 %/15 Min. DGHM/VAH)
     • geschikt voor ultrasoonbad
     • DGHM/VAH-geregistreerd, IHO-geregistreerd
     • voor thermo-labiele materialen
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302+H332 – Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
     H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
     H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
     H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P260 – Nevel niet inademen.
     P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P501 - Inhoud/container afvoeren naar een goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf.
     Vergelijkbare producten
     Laatst bekeken